Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den  2008-08-31 kl. 17.00 på Mekano.

1.                                      Mötets öppnande.

Lennart Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.

2.                                      Val av ordförande för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Lennart Eriksson.

3.                                      Val av sekreterare för mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Georg ”Jojje” Thors.

4.                                      Val av justeringsmän.

Till att jämte ordföranden  justera dagens protokoll valdes  Bengt Lindstrand och Arne Henrysson.

4 a.                      Godkännande av dagordning.

                      Dagordningen godkändes av mötet.

4 b.                      Mötets utlysning.

Kallelse genom annons i Malungsbladet och gruppvis kungörelse godkändes av mötet..

5.                                      Ekonomisk rapport .

En genomgång av 2007 års räkenskaper godkändes av mötet.

Utifrån   aktuell ekonomisk ställning presenterades ett budgetförslag som upprättats av styrelsen. Förslaget godkändes liksom verksamhets- och revisionsberättelse.

6.                                      Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

7.                                      Val av styrelse/suppleanter/revisorer.

Valberedningens förslag till årsmötet. Inga ändringar har inkommit

Omval föreslås på samtliga poster.

 

 

Ordförande för 1 år                                            Lennart Eriksson

 

Ordinarie ledamöter som kvarstår                      Håkan Spjut

                                                                  Lim Dan Danielsson

 

Ordinarie ledamöter för 2 år.                      Georg Thors (Sekreterare)

                                                                  Markus Torris

 

Styrelsesuppleanter som kvarstår                      Lim Erik Hansson (Kassör)

                                                                  Lars Magnusson.

 

Revisorer för 1 år                                            Staffan Emilsson

                                                                  John-Evert Larsson

 

Revisorssuppleant för 1 år                                            Per-Anders Gilius

 

Valberedning som kvarstår.                      Per Hejenstedt (Sammankallande)

                                                                  Magnus Thors

                                                                  Kjell Rask

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.                                      Firmatecknare.

Till firmatecknare för Lyåns älgjaktlag utsågs Lennart Eriksson och Lim Erik Hansson var för sig.

9.                                      Justering av firmatecknare enligt punkt 8.

Stämman godkände punkt 8.

 

10.                                  Föregående års jakt.

2007 år jakt sköts totalt 34 älgar. ( 9 oxar, 9 kor, 16  kalvar)

11.                                  Genomgång av antalet jägare och gruppindelning.

Nya jägare till årets jakt är Daniel Thors och Mike Ander. Totala antalet jägare blir då 56 st.

12.                                  2008års älgjaktsavgift och kostnad för hyra slakteri.

Årets avgift för älgjakten föreslås bli 800 kr. Hyra för slakteriet enl. tidigare beslut är 300 kr.

13.                                  Älgtilldelning.

Till första jaktveckan får vi en tilldelning av 16 stora älgar och fri kalvavskjutning. Beroende på tillgång och jaktresultat kan extraälgar fås till efterjakterna.

14.                                  Jaktdagar.

Jakten pågår från måndagen den 13 oktober till söndagen den 19 oktober. Efterjakter lördag- söndag 25-26 oktober samt fredag-lördag-söndag 31 okt., 1,2 november.

Utbildningsjakt för ungdomar kommer att bedrivas den 15 o 16 september Intresserade anmäler sig till Markus Torris.

14a.                      Kalvjakt i September.

                      Enligt stämmobeslut i Malungs Östra får kalvjakt bedrivas i September.

Styrelsens förslag för Lyålaget är den 20-21 september .Förslaget godkändes av mötet och anmälan görs gruppvis till Lennart E senast 6 sept.

15.                                  Kalvjakt för träning av hundar.

Hundförare får gå ut på kalvjakt direkt efter den ordinarie veckan. Hundförare får ta en kalv för egen del, vid ytterligare fällda kalvar tillfaller dessa laget, (dvs när man är ute ensam på kalvjakt), annars tillfaller bytet de som deltar i jakten enl att: sats nt 7. Hundförare kan också få köpa loss fälld kalv från laget med en interndebitering på 45:- kr/kg. (Hundförare är den som är anmäld till respektive lag före ordinarie jakt).

16.                                  Ersättning för hundar/Hundar övrigt.

Laget har 8 hundar. Ersättningen föreslås oförändrad till 800 kr. Under efterjakten fungerar anmälda hundförare som jaktledare vid behov. Styrelsens förslag är att vi som tidigare år går in med max 5 hundar per drev och att hundförarpass lottas för de som sitter på pass. Detta godkändes av mötet.

17.                                  Ersättning för styrelsen.

Jaktledare och kassör föreslås få fri jakt. Godkändes.

 

 

18.                                  Transporter.

Ersättning för transporter föreslås höjd  till 7.500 kr att fördelas mellan ”transportörerna. Godkändes.

19.                                  Släpvagnar.

Minst en släpvagn ska finnas på varje grupp. Kolla med jaktledaren att släpvagnen inte behövs innan ni lämnar skogen. Undvik släpskador på huden vid lastning.

 

 

 

20.                                  Slakteriet.

*                      Grupp 4 börjar i slakteriet. De ansvarar för att slakteriet töms innan första jaktdagen.

*                      Förslag att Ingemar och Ulf ställer traktorskopor vid slakteriet för slaktavfall.

*                      Salt fås från garveriet.

*                      Samtliga lämnar in sina baljor!

*                      Ang. åldersbestämning av älgar: Såga ur vänster underkäkshalva med framtänderna kvar. Märk upp med skytt och vilket drev älgen sköts på. Markus ordnar material till detta. Kalvar skall vägas.

Livmoder tas ur på alla hondjur. Instruktion för åtgärden kommer senare. Lim Hans utsågs till ”gynekolog” första dagen. Markus T hjälper Hans vid ”redovisningen”.

*                      För att få fler att hjälpa till med jaktlagets praktiska sysslor, passmarkering, passröjning, saltstensutsättning, underhåll av slakteriet od, föreslogs att vi inför en avgift på 500:- för de som ej deltar i någon aktivitet. Förslaget presenterades vid samlingen vid Lyån Söndagen den 7 oktober 2007 och beslut tas vid årsmötet. Denna punkt utgår enligt mötesbeslut.

*                      Ett avtal om arrende av marken för slakthuset skall skrivas med Mobyarnas samfällighet. Markus T. ordnar detta .Avtalet var klart och godkändes av mötet.

*                      Trasig rörbana repareras av Slem.

*                      Lim Hans köper in nödvändigt mtrl. till  slakthuset.

21.                                  Samling Lyån.

Vi samlas som vanligt vid Lyån (Soppstenen) söndagen den 12 oktober kl. 12.00. Grupp 3 ansvarar för maten.

22.                                  Lottning av drev/pass.

Lottning av pass har gjorts och program delades ut vid mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.                                  Övriga frågor.

*                      Årets jubilarer: Tottto Klahr 50 år, Peter Möller 70 år.

·Jaktlaget bedriver skjutträning på söndagar kl 17.00 på Hismobanan. Fri jakt utlottas bland de som har deltagit- en lott per tillfälle.

För att erhålla lott måste skjutningen ske på Hismon i samband med de gemensamma skjuttillfällena.

 

*                      Kvalificering till årets jakt är att träffa med 5 skott inom träffområdet på stillastående älgfigur på avståndet 80 meter samt skjuta 4 skott mot löpande älg utan krav på träffar. Har man deltagit på skjutträning eller föreningstävlingen behöver man ej skjuta den obligatoriska skjutningen.

 

*                      Förra årets utlottning vanns av Viktor Bryntesson

 

*                      Utsättning av saltstenar har fungerat bra under vårvintern.

 

*                      Uppdatering av adress/telefonlistor sker genom att ett anslag uppsättes på telefonhytten vid ”Soppstenssamlingen” söndagen före jakten.

 

*                      Metod för hur vi ska stycka ev. älgkött skall tas upp till beslut. En del vill ha köttet styckat med ben, en del utan samt malning vid delningen som vi gjorde förra året .Beslut tas innan delningen.

 

 

 

 

 

24.                                  Mötets avslutning.

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

 

 

Malung 2008-09-02

 

 

……………………………………                                    ……………………………………..

Georg Thors/sekr.                                                 Lennart Eriksson/ordf.

 

 

………………………………………                                ………………………………………

/Bengt Lindstrand, justeringsman/                       Arne Henrysson, justeringsman

 

 

Närvarande:                      Enligt närvarolista deltog 37 jaktlagsmedlemmar.