Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den  2007-09-16 kl. 17.00 på Mekano AB.

 

1.                                      Mötets öppnande.

Lennart Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2.                                      Val av ordförande för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Lennart Eriksson.

 

3.                                      Val av sekreterare för mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Georg ”Jojje” Thors.

 

4.                                      Val av justeringsmän.

Till att justera dagens protokoll valdes  Bengt Lindstrand och Arne Henrysson

 

4 a.                      Godkännande av dagordning.

                      Dagordningen godkändes av stämman.

 

4 b.                      Mötets utlysning.

                      Kallelse som skett genom respektive gruppchef godkändes av stämman.

 

5.                                      Ekonomisk rapport för föregående år 2006.

Rapporten upplästes och godkändes.

 

6.                                      Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

7.                                      Val av styrelse/suppleanter/revisorer.

Valberedningens förslag till styrelse godkändes enhälligt och sammansättningen blev följande:

 

Ordförande för 1 år                                            Lennart Eriksson

 

Ordinarie ledamöter för 2 år                      Håkan Spjut

                                                                  Lim Dan Danielsson

 

Ordinarie ledamöter för 1 år.                      Georg Thors (Sekreterare)

                                                                  Markus Torris

 

Styrelsesuppleanter för 2 år                      Lim Erik Hansson (Kassör)

                                                                  Lars Magnusson.

 

Revisorer för 1 år                                            Staffan Emilsson

                                                                  John-Evert Larsson

 

Revisorssuppleant för 1 år                                            Per-Anders Gilius

 

Valberedning för 2 år.                                            Per Hejenstedt (Sammankallande)

                                                                  Magnus Thors

                                                                  Kjell Rask

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.                                      Firmatecknare.

Till firmatecknare för Lyåns älgjaktlag utsågs Lennart Eriksson och Lim Erik Hansson var för sig.

 

9.                                      Justering av firmatecknare enligt punkt 8.

Stämman godkände punkt 8.

 

10.                                  Föregående års jakt.

2006 år jakt sköts totalt 38 älgar. ( 10 oxar, 8 kor, 20 kalvar)

 

11.                                  Genomgång av antalet jägare och gruppindelning.

Nya jägare till årets jakt är Samuel Thors och Egon Ringström. Totala antalet jägare blir då 58 st.

 

12.                                  2007 års älgjaktsavgift och kostnad för hyra slakteri.

Anmälningsavgiften på 700 kr per jägare som inbetalats till den 30 juni antas räcka till årets jakt. Ingen mer avgift, förutom de som skall betala hyra för slakteriet, tas ut före jakten .Vid behov görs en extra utdebitering efter jaktens slut.

 

13.                                  Älgtilldelning.

Till första jaktveckan får vi en tilldelning av 16 stora älgar och fri kalvavskjutning. Beroende på tillgång och jaktresultat kan extraälgar fås till efterjakterna.

 

14.                                  Jaktdagar.

Jakten pågår från måndagen den 8 oktober till söndagen den 14 oktober. Efterjakter lördag- söndag 27-28 oktober ,fredag-lördag-söndag 2, 3, 4 november.

 

15.                                  Kalvjakt för träning av hundar.

Hundförare får gå ut på kalvjakt direkt efter den ordinarie veckan. Hundförare får ta en kalv för egen del, vid ytterligare fällda kalvar tillfaller dessa laget, (dvs när man är ute ensam på kalvjakt), annars tillfaller bytet de som deltar i jakten enl att: sats nt 7. Hundförare kan också få köpa loss fälld kalv från laget med en interndebitering på 35:- kr/kg. (Hundförare är den som är anmäld till respektive lag före ordinarie jakt).

 

16.                                  Ersättning för hundar/Hundar övrigt.

Laget har 6 st hundar. Ersättningen föreslås oförändrad till 800 kr. Två nyanmälda hundförare tillkommer. Dessa är Markus Torris och Dan Danielsson som i år har unga hundar som skall tränas på efterjakten. Under efterjakten fungerar anmälda hundförare som jaktledare vid behov. Styrelsens förslag är att vi som tidigare år går in med max 5 hundar per drev och att hundförarpass lottas för den som sitter på pass.

 

17.                                  Ersättning för styrelsen.

Jaktledare och kassör föreslås få fri jakt.

 

18.                                  Transporter.

Ersättning för transporter föreslås oförändrat till 7.000 kr att fördelas mellan ”transportörerna”. Då Ulf har fått haveri på sin bandvagn och eventuellt ej hinner reparera kan vi stå utan den resursen till jakten. Jaktlaget fick i uppdrag att inventera tillgången på fyrhjulingar inom laget som kan ersätta bandvagnstransporterna under älgjakten.

 

 

19.                                  Släpvagnar.

Minst en släpvagn ska finnas på varje grupp. Kolla med jaktledaren att släpvagnen inte behövs innan ni lämnar skogen. Undvik släpskador på huden vid lastning.

 

 

 

20.                                  Slakteriet.

Grupp 4 börjar i slakteriet. De ansvarar för att slakteriet töms innan första jaktdagen.

Förslag att Ingemar och Ulf ställer traktorskopor vid slakteriet för slaktavfall.

Salt fås från garveriet.

Samtliga lämnar in sina baljor!

Ang. åldersbestämning av älgar: Såga ur vänster underkäkshalva med framtänderna kvar. Märk upp med skytt och vilket drev älgen sköts på. Markus ordnar material till detta. Kalvar skall vägas.

Livmoder tas ur på alla hondjur. Instruktion för åtgärden kommer senare. Lim Hans utsågs till ”gynekolog” första dagen.

Minst två säckställ för sortering av avfall skall införskaffas till slakthuset. Bengt Lindstrand, Ulf Thors och John-Evert Larsson anmälde sitt intresse för detta ändamål.

För att få fler att hjälpa till med jaktlagets praktiska sysslor, passmarkering, passröjning, saltstensutsättning, underhåll av slakteriet od, föreslogs att vi inför en avgift på 500:- för de som ej deltar i någon aktivitet. Förslaget kommer att presenteras vid samlingen vid Lyån Söndagen den 7 oktober 2007 och beslut tas vid nästa årsmöte.

 

21.                                  Samling Lyån.

Vi samlas som vanligt vid Lyån (Soppstenen) söndagen den 7 oktober kl. 12.00. Grupp 2 ansvarar för maten.

 

22.                                  Lottning av drev/pass.

Lottning av pass gjordes söndagen den 2 september  kl. 15.00 på kommunkontoret .Program har delats ut gruppvis.

 

 

23.                                  Övriga frågor.

Årets jubilarer: Per Hejenstedt 50 år, Hans Persevall 60 år, Roger Nygårdhs 60 år, Staffan Emilsson 60 år, Ingemar Thors 60 år.

 

Jaktlaget bedriver skjutträning på söndagar kl 17.00 på Hismobanan. Fri jakt utlottas bland de som har deltagit- en lott per tillfälle.

 

Kvalificering till årets jakt är att träffa med 5 skott inom träffområdet på stillastående älgfigur på avståndet 80 meter samt skjuta 4 skott mot löpande älg utan krav på träffar. Har man deltagit på skjutträning eller föreningstävlingen behöver man ej skjuta den obligatoriska skjutningen.

 

Förra årets utlottning vanns av Helge Klahr.

 

Utsättning av saltstenar har fungerat relativt bra under vårvintern.

Uppdatering av adress/telefonlistor sker genom att ett anslag uppsättes på telefonhytten vid ”Soppstenssamlingen” söndagen före jakten.

 

Hemsida för jaktlaget föreslås. Lars Evertsson fick uppdraget att lägga upp en sådan. Inträdesavgift på 250 kr samt en kostnad av 12 kr per mån.

 

En ansvarig för viltdata skall utses inom laget. Viktor Bryntesson och Lars Evertsson utsågs av stämman.

 

Anmälningsavgift för deltagande i 2008-års jakt betalas senast den 30 juni 2008.

 

Bengt Lindstrand frågade om kretsen vid sitt möte tagit upp problemet med den växande vargstammen. Svaret på frågan är att inget speciellt sagts därom.

 

I mötet, som genomfördes på ett lugnt och sakligt sätt i god kamratanda, deltog 30 älgjägare från Lyåns jaktlag.

 

 

 

 

24.                                  Mötets avslutning.

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

 

 

Malung 2007-09-17

 

 

……………………………………                                    ……………………………………..

Georg Thors/sekr.                                                 Lennart Eriksson/ordf.

 

 

 

……………………………………….                               ……………………………………….

Bengt Lindstrand/justeringsman                               Arne Henrysson/justeringsman.